İşletmelerin içerisinde bulundukları durumu analiz edebilmeleri için yapılması gereken analizlerden bir tanesi de genel çevre analizidir. Bu sebeple bu yazımızda “PEST Analizi Nedir Nasıl Yapılır?” sorusunun cevabını sizler için derledik. Genel çevre analizi işletmelerin müdahale edemediği dış çevre unsurlarında meydana gelen veya gelebilecek değişimlerin incelenmesi, burada yer alan faktörlerin işletme için ne kadar tehdit veya fırsat olduğunun belirlenmesi ile gerçekleştirilmektedir. İşletmenin müdahale edemediği dış çevre unsurları genel olarak politik, ekonomik, sosyokültürel ve teknolojik değişimler olarak ifade edilmektedir. PEST analizinin açılımı tüm bu unsurların baş harflerinden oluşmaktadır. Bu unsurlarda meydana gelebilecek değişimler hakkında bilgi sahibi olamamak işletmeleri belirsizlikle mücadele etmek zorunda bırakmaktadır.

PEST Analizi Neden Yapılır?

İşletmelerin içerisinde bulundukları ve gelecekte karşılaşabilecekleri durumu analiz edebilmeleri için gerçekleştirdikleri PEST analizi neticesinde işletmenin gelecekte ne gibi fırsat veya tehditlerle karşı karşıya kalabileceklerini ortaya koyarak strateji belirlemeleri günümüz hızla değişen rekabet koşullarında büyük önem arz etmektedir. PEST analizi neticesinde bilgi sahibi olabileceğimiz genel dış çevre koşullarında yer alan unsurlardaki değişimler genel itibari ile yavaş ve sinsi bir şekilde gerçekleştiğinden işletmeler çoğu zaman bu değişimlere hazırlıksız yakalanmaktadır. Ayrıca bu değişimlere hazırlıksız yakalanan işletmelerin yaşamlarını devam ettirebilmesinde karşı karşıya kalabilecekleri en büyük tehditler bu unsurlardan kaynaklanmaktadır. PEST analizini gerçekleştirirken pratikte yapılan bir takım eksiklikler, hatalar veya PEST analizinin gerçekleştirilmemiş olması işletmelerin eksik veya yanlış bilgi ile strateji belirlemesine, belirlenen stratejinin işletmeyi hedeflerinden saptırmasına ve hatta işletmenin faaliyetlerini sonlandırmasına sebep olabilmektedir.

PEST Analizi Nasıl Yapılır?

Doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş PEST analizinde dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar yer almaktadır. Öncelikle, hedef odaklı işletmelerin politik, ekonomik, sosyokültürel ve teknolojik çevre unsurlarındaki mevcut değişimlerden ziyade potansiyel değişimlere odaklanmaları hedeflerine doğru yol alırken belirledikleri stratejik yol haritalarını daha da netleştirecektir. Aksi halde işletmeler belirsizlik altında aldıkları günlük kararlarla daha fazla zaman ve daha fazla kaynak israfı ile karşı karşıya kalabilirler. Bu durum alınmakta olan kararları rasyonellikten ziyade şansa bağlı kılmaktadır.

Doğru bir PEST analizi için ihtiyaç duyulan bir diğer husus ise değişimlerin neler olabileceğinin belirlenmesidir. Günümüzde danışmanlık şirketleri, sektör çatı kuruluşları, AB, OPEC, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar bu doğrultuda gerek sektörleri ilgilendiren gerekse genel itibari ile bu değişimleri inceleyen detaylı raporlar yayınlamaktadır. Ayrıca bu raporlar COVID-19 gibi beklenmedik değişimler ışığında sürekli olarak güncellenmektedir. İşletmelerin bu doğrultuda yalnızca sektörlerini ilgilendiren değil, aynı zamanda müşterilerinin, tedarikçilerinin, kısacası paydaşlarının faaliyette bulundukları sektörlerin de raporlarını incelemeleri stratejik olarak daha rasyonel kararlar alabilmesine olanak tanıyacaktır. Unutulmamalıdır ki herşeyin birbiri ile bağlantılı olduğu günümüz koşullarında değişimler, diğer değişimleri de tetikleyecek ve bambaşka değişimleri beraberinde getirebilecek niteliktedir. Bu kapsamda pek çok kimsenin yakından takip ettiği ve takip etmekten keyif aldığı teknolojik değişimler beraberinde politik, ekonomik ve sosyokültürel değişimleri de getirecektir. Buna örnek vermek gerekirse sağlık teknolojilerindeki değişim ve gelişmeler günümüz koşullarında ortalama yaşam sürelerini uzatmış, bu durum nüfus artışını hızlandırmış, nüfus artışının hızlanması kaynak kullanımı, gayrimenkul ihtiyacı, yaşam süresi uzayan yaşlı insanların gereksinimleri, nüfusu yaşlanan ülkelerin iş gücü için farklı ülkelerden işçi transferi neticesinde kültürel değişimler gibi pek çok unsuru da beraberinde getirmektedir.

PEST analizi çerçevesinde yapılacak olan araştırma neticesinde elde edilen bulguların işletmeyi ne derecede etkileyebileceği ve bu değişimlere işletmenin ne kadar hazırlıklı olduğuna bağlı olarak hangi çevre koşullarının işletme için fırsat veya tehdit olabileceği ortaya konabileceği gibi etki derecesi ve hazırlık derecesine göre işletmenin neyi önceliklendirebileceği de ortaya konulabilmektedir.

PEST analizi günümüz hızla değişen ve tahmin edilebilmesi güç olan rekabet dünyasında bir nebze olsun işletmelerin karşı karşıya kaldıkları belirsizlik ile mücadelesinde ortaya koyabilecekleri en güçlü silahlardan bir tanesidir.

STRATEJİ360’ta PEST Analizi

PEST Analizi Nedir Nasıl Yapılır? Daha önce de ifade ettiğimiz gibi PEST analizini doğru bir şekilde gerçekleştirmek ve bu doğrultuda alınacak kararların etkisini arttırmak amacıyla dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar bulunmaktadır. PEST analizinin rasyonel bir şekilde yapılabilmesi için gelecek odaklı olması ve sadece sektör odaklı değil aynı zamanda ilişkili bulunulan diğer sektörleri de kapsaması gerekmektedir.

STRATEJİ360 bünyesinde yer alan PEST analizi aracında 22 farklı sektör özelinde danışmanlık şirketleri, sektör çatı kuruluşları, AB, OPEC, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanmış olan trend raporlarından yola çıkarak işletmelerin 2030 yılına kadar maruz kalabilecekleri muhtemel değişimleri içeren 160 farklı senaryo bulunmaktadır. STRATEJİ360 platformunda PEST analizini gerçekleştirmek isteyen işletmeler faaliyette bulundukları sektörü ilgilendiren değişimlerin yanı sıra aynı zamanda seçtikleri ilişkili sektörler ile ilgili değişimlerin yer aldığı geniş bir yelpazede bakış açılarını geliştirme fırsatına sahip olabilmektedir.

Aynı zamanda muhtemel değişimlerin etkilerinin ne olabileceği ile ilgili açıklamaların yer aldığı platformda işletmeler her bir değişimin işletmeyi ne kadar etkileyebileceği ve bu değişim karşısında işletmenin ne kadar hazırlıklı olabileceğine dair öngörülerini belirleyerek kolayca PEST analizini gerçekleştirebilmektedir.

error: